Khóa huấn luyện cho sỹ quan máy
Khóa huấn luyện cho sỹ quan máy Khóa huấn luyện cho sỹ quan máy

A/ TỪ THỢ MÁY LÊN MÁY TƯ

1. Khóa huấn luyện nghiệp vụ ban đầu cho Thợ máy (03 tháng)

2. Tiếng Anh cơ bản cho Thuyền viên (03 tháng)

3. Khóa cập nhật nghiệp vụ chuyên môn cho Máy tư tại VMTC

4. Tiếng Anh dành cho Máy tư

5. Huấn luyện phần mềm quản lý bảo quản bảo dưỡng cho Sỹ quan vận hành

6. Các khóa huấn luyện  chứng chỉ khác theo quy định của STCW

 

B/ TỪ MÁY TƯ LÊN MÁY BA

1. Khóa cập nhật nghiệp vụ chuyên môn cho Máy ba (01 tháng)

2. Tiếng Anh dành cho Máy ba

 

C/ TỪ MÁY BA LÊN MÁY HAI

1. Khóa huấn luyện Sỹ quan quản lý tại trường Đại Học Hàng Hải

2. Khóa cập nhật nghiệp vụ chuyên môn cho Máy hai (01 tháng)

3. Tiếng Anh dành cho Máy hai

D/ TỪ MÁY HAI LÊN MÁY TRƯỞNG

1. Khóa cập nhật nghiệp vụ chuyên môn cho Máy trưởng tại VMTC

2. Huấn luyện phần mềm quản lý bảo quản bảo dưỡng cho Máy trưởng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container