Các khóa huấn luyện dành cho các sỹ quan
Các khóa huấn luyện dành cho các sỹ quan Các khóa huấn luyện dành cho các sỹ quan

A/ TỪ AB LÊN PHÓ BA

1. Khóa huấn luyện nghiệp vụ ban đầu cho Thuyền viên boong (03 tháng)

2. Lớp tiếng Anh cơ bản cho Thuyền viên (03 tháng)

3. Khóa cập nhật Phó ba tại VMTC (01 tháng)

4. Khóa tiếng Anh dành cho Phó ba

5. Huấn luyện phần mềm quản lý bảo quản bảo dưỡng cho Sỹ quan vận hành

6. Các khóa huấn luyện  chứng chỉ khác theo quy định của STCW

 

B/ TỪ PHÓ BA LÊN PHÓ HAI

1. Khóa cập nhật Phó hai

2. Khóa Tiếng Anh dành cho Phó hai

 

C/ TỪ PHÓ HAI LÊN ĐẠI PHÓ

1. Khóa huấn luyện Sỹ quan quản lý tại trường Đại Học Hàng Hải

2. Sỹ quan An ninh tàu biển

3. Sỹ quan an toàn

4. Khóa huấn luyện cập nhật nghiệp vụ Đại phó tại VMTC

5. Tiếng Anh dành cho Đại phó

6. Huấn luyện phần mềm quản lý bảo quản bảo dưỡng cho Sỹ quan quản lý

7. Điều động tàu

 

D/ TỪ ĐẠI PHÓ LÊN THUYỀN TRƯỞNG

1. Khóa cập nhật nghiệp vụ chuyên môn cho Thuyền trưởng tại VMTC

2  Huấn luyện phần mềm quản lý bảo quản bảo dưỡng cho Thuyền trưởng

3. Điều động tàu


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container